Unutarnja sigurnost var ava

Poèetni sustavi prigu¹enja moraju sprijeèiti eksplozivnu reakciju u najranijoj fazi i sprijeèiti dobivanje previsokog tlaka prije poèetka mo¾e uzrokovati neko uni¹tenje. Sustav otporan na eksploziju radi nekoliko milisekundi od alarma tlaènih ili optièkih senzora koji detektiraju eksplozivnu vatrenu kuglu. Odmah se u osiguranu instalaciju upali ispaljeni naboj. Suzbijanje eksplozije dogaða se prije nego ¹to sve veæi pritisak oksidacijske reakcije mo¾e uni¹titi instalaciju.

Detektori tlaka detektiraju eksplozije u svojoj dalekoj fazi, u trenutnoj toèki ¹alju kljuè u kontrolni centar. Kontroler ¹alje signal odreðenom cilindru dok ga zove. Sve je unutar nekoliko milisekundi, od prvog dijela pripreme sfere do eksplozije sve dok se eksplozija ne potisne posebnim sustavom koji æe ga okonèati.

Sigurnost eksplozije su jednostavne tehnike koje slu¾e sigurnosti u eksploziji:

Pretpostavke u vje¾bi su glavna metoda sprjeèavanja pojave opasnosti, ali ne mogu sprijeèiti ni jedan sluèaj, koji ima polo¾aj u kompoziciji s te¹kim medijima, te uz uporabu tehnika koje mogu smanjiti uèinak eksplozije.

Kvalificirani struènjaci & nbsp; odabiru odgovarajuæu & nbsp; za¹titu od eksplozija i poveæanje tlaka za procesne instalacije u svim industrijama. Projekti "kljuè u ruke" provode se od prve faze projekta, preko monta¾e i pu¹tanja u pogon, do servisiranja sustava. Suvremena rje¹enja & nbsp; temelje se na ureðajima vodeæih svjetskih proizvoðaèa - & nbsp; potro¹aèi dobivaju sveobuhvatna i dobra individualna rje¹enja za odreðenu tehnolo¹ku liniju. Vodovodni sustavi su veæ za¹tiæeni - primjenjujuæi ih na va¾eæe propise.