Sredi nji usisivae prigu ivaea zvuka

Proizvoðaèi sredi¹njih usisavaèa osiguravaju da je instalacija sredi¹njeg sustava za usisavanje otvorena ne samo u bilo kojoj fazi gradnje, veæ èak iu uspjehu sekundarne ugradnje u veæ kori¹tene objekte ili u fazi obnove. Sredi¹nji usisavaèi su izvrsni ne samo u dvorcima i stanovima, veæ uglavnom u uspjehu industrijskih prostora. Sustav filtriranja koji se koristi u sredi¹njim usisavaèima pobolj¹ava kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru, a sva snaga èi¹æenja i lagani rad osiguravaju zadovoljstvo kori¹tenja sredi¹njeg sustava usisavanja dugi niz godina. Sustav vakuumskog grijanja sastoji se od sljedeæih elemenata:

Sredi¹nji ureðajSredi¹nja jedinica, tj. Usisivaè - obièno je organizirana u zasebnim pomoænim prostorijama, kao ¹to su potkrovlje, podrum, kotlovnica, gara¾a ili potkrovlje. Ureðaj sadr¾i filtre koji zaustavljaju sve veæe oneèi¹æenje, uèinak ovog parametra ne smanjuje usisnu snagu usisivaèa, koji ostaje nepromijenjen bez obzira na velièinu pra¹ine u agregatu.Utiènica za odvodZraèna zaklopka omoguæuje evakuaciju zraka bez pra¹ine izvan zgrade. Svi alergeni kao ¹to su pra¹ina, grinje i èestice velièine 1/10000 mm izbaèeni su iz kuæe, èime se eliminira neugodan miris zraka, poznat po bliskoj smetnji u normalnim prijenosnim usisavaèima.Usisna instalacija & nbsp;Usisni vodovi u gredama PVC cijevi organizirani su ispod ¾buke, u pukotinama zidova, u zemlji¹tu izgraðenih objekata ili na ¾buci. Oni osiguravaju prikljuèak usisnih prikljuèaka na sredi¹nju jedinicu. U objektima koji su veæ dostupni mo¾ete koristiti potkrovlje do posljednjeg kraja, izmeðu zidova i instalacijskih kanala.Usisne utiènice & nbsp;Oni se uklanjaju u objektu na takav naèin da se dopu¹ta dolazak s usisnom cijevi (7-12 metara èak i na najudaljenije kutove prostorija. Najoptimalniji uvjeti vakuumiranja zajamèeni su usisnim utiènicama koje se nalaze u sredi¹njim stanovima, npr. Na hodniku ili u hodniku. Broj usisnih utiènica koje preporuèuju distributeri sredi¹njih sustava za usisavanje je 1-3 utiènice za prostor od oko 80 èetvornih metara.