Simptomi neuroza

Neurotski poremeæaji (kolokvijalno nazvani neurozi bili su èesta pojava u dana¹nje vrijeme. Dakle, to se odnosi na na¹e razmi¹ljanje. Veæ ¾ivimo brzo i èesto nam nedostaje trenutak za odmor, opu¹tanje i regeneraciju. A kada prepoznati takve poremeæaje?

SpartanolSpartanol Učinkovit način pretvaranja masnoće u mišićnu masu

simptomiNervozni simptomi èesto su popraæeni somatskim simptomima. Uvijek su glavobolje, bolovi u stomaku i osjeæaji. Mo¾e nadma¹iti i nedostajati senzacija, osjeæati nestvarno, lupati srce i èak imati dobre simptome epilepsije. Èesto se takvi simptomi pojavljuju samo u stresnim situacijama. Meðutim, najèe¹æe se èini da su bolesnici avantura od sada¹njosti, da njihove reakcije na tijelo nisu sasvim znaèajne. Meðutim, vrlo ih je te¹ko rije¹iti.

fobijeNeurotski poremeæaji se obièno povezuju s drugim fobijama. Pacijent se boji odreðenih situacija, tako da njegovo tijelo reagira na "èudan" i neprirodan naèin. To rezultira motivacijom, tendencijom lijeèenja, smanjenjem dobrobiti i stalnim osjeæajem nervoze. Zbog toga se lo¹i ljudi èesto ¾ale na toèke spavanja, pa èak i na nesanicu.

izvor:

lijeèenjeNajbolja strategija u djelovanju neuroze je psihoterapija. Nju nudi privatni psihijatrijski ured u Krakovu. U sluèaju neurotskih poremeæaja, "kognitivno-bihevioralna" terapija donosi najbolje rezultate. Zahvaljujuæi tome, mo¾ete zaboraviti "zaèarani krug". Pacijent zajedno s psihijatrom analizira druga pitanja iz cijelog svog ¾ivota, tijekom kojih je bio simptom neuroze. Zahvaljujuæi tome, njegov stres se smanjuje, a slabi uèe s trajnim stvarima. U pojedinim sluèajevima potrebno je farmakolo¹ko lijeèenje. No, sami lijekovi ne pobolj¹avaju apsolutno stanje pacijenta za 100%. Samo psihoterapija u integraciji s farmakolo¹kim lijeèenjem donijet æe odgovarajuæe, dobre rezultate.