Sigurnosna rasvjeta za fluorescentne svjetiljke

Svaka zgrada ima svoje mjesto, prema Pravilniku ministra za infrastrukturu od travnja 2002. godine, nu¾no mora ugraditi nu¾nu rasvjetu. Takvo svjetlo se tretira u blokovima zbog iznenadnog nedostatka elektriène energije, po¾ara ili novih sluèajnih dogaðaja. U odnosima s centrima moæi dijelimo ovu rasvjetu na: centralno pogon i raspr¹ivanje.

Odgovarajuæe obilje¾avanje ruta za bijeg i izvora svjetla za sluèaj opasnosti osigurava sigurnost osoba koje ¾ive ili napu¹taju prostor dvorca u kojem su se pridru¾ile gubitku normalnog napajanja.

Ureðaji koji se koriste za osvjetljavanje ruta za spa¹avanje i ruta za hitne sluèajeve trebaju biti u skladu s primjenjivim standardima kako bi imali koristi od ¾eljenog uèinka. Svjetiljke takvih izvora svjetlosti izraðene su od polikarbonata i suraðuju s baterijama. Vrijeme rada takvog izvora svjetla ovisi o instaliranom elementu i ukljuèuje se u rasponu od 1 do 3 sata. Novo rje¹enje mo¾e biti upotreba rastera od lima i sustava praha. Reflektori su oblo¾eni aluminijem, a njihov parabolièni oblik osigurava dobro osvjetljenje. U apartmanima visoke zapremine, visoke vla¾nosti i pra¹ine, kao ¹to su proizvodne hale, skladi¹ta, tuneli ili radionice, poslu¾uju se fluorescentne svjetiljke. Njihova prednost je va¾niji stupanj nepropusnosti IP-a.

Stanje u graðevinskoj industriji, uz ostale tehnike, èine ¾ivotni standard i svjetlosne module ¾ivima. To je postao razlog za sve veæu uporabu takvih alata kao ¹to su LED svjetiljke.

LED rasvjeta u sluèaju nu¾de, ne samo energetski uèinkovita, nego i korisnija, takoðer produ¾uje jamstveni rok za jednostavno rukovanje. Obavlja pune preporuke i brojeve klijenata koji razmi¹ljaju o pravilnoj opremi zgrade, dobro s poljskim standardima.