Razvoj tvrtke coca cola

Cijelo osoblje poljskih tr¾i¹nih analitièara i vrhunskih rukovoditelja razmi¹lja o tome kako pobolj¹ati svoja imena, kako bi se mogli natjecati s jednostavnim zapadnim kolegama. Ne postoji izravno rje¹enje za ovaj problem. Poljske tvrtke i organizacije svake godine gube ogromne iznose kao rezultat uzastopnih izgubljenih natjeèaja za zdrava ulaganja.

Ako bi se taj trend mogao promijeniti, nadali bismo se da æemo dobiti novac, koji ga je jednom ulo¾io u gospodarstvo i dao mu pravi razlog za razvoj. U meðuvremenu se ti natjeèaji obièno daju zapadnim tvrtkama. Poljaci stvaraju financijske gubitke sa sada¹nje razine, npr. Kao rezultat ulaganja u projekte koji kasnije ne mogu biti stvoreni.Navodi se da se unutarnje kretanje naprijed zove integrirani sustav upravljanja. Danas, moæ mnogih imena nije povezana u rukama jedne osobe, niti cijelih odbora ili udru¾enja ljudi. Na kraju toga, proces dono¹enja odluka sna¾no se pro¹iruje. Èesto se odluke donose u sezoni kada je oèigledno prisutna prekasno.Problem nastaje i poljska vlada, koja ga planira pomno pratiti. Potrebno je uspostaviti posebnu komisiju, koja æe se baviti jednostavnom analizom u cilju uklanjanja nepotrebne birokracije koja ostaje na zidu uèinkovitog odluèivanja.Poljska je najveæa u Europskoj grupi broj du¾nosnika koji dolaze do odreðenog graðanina. U modernoj misli trebamo uzeti model iz Njemaèke, koji je prije pet godina donio niz zakona koji su usmjereni na nepotrebnu birokraciju. Zahvaljujuæi sve manje slu¾benicima, dr¾ava je poèela ¹tedjeti. Zato ¹to vi¹e nije morao plaæati mjeseène plaæe. A du¾nosnici - osobito oni na najvi¹oj dr¾avnoj razini - zaraðuju mnogo.Do danas neki od njih ukazuju na njemaèku dr¾avu u pogledu iznosa otpremnina koje su platili, koji su za njih bili preniski.