Programi koji podr avaju upravljanje poslovanjem

Hear Clear Pro 2

Enova softver pripada klasi ERP (Enterprise Resource Planning, tj. Programima koji podr¾avaju upravljanje resursima marke i poduzeæa. Proizvoðaè je Soneta Sp. z o.o. Ova je aplikacija proizvedena u modularnom obliku. Svi oni jamèe razlièito podruèje poslovanja tvrtke (fakturiranje, obraèun plaæa, upravljanje ljudskim resursima, raèunovodstvo, prodaja, skladi¹te, naplata dugova, itd.. Softver se mo¾e dobiti od ovla¹tenog partnera, enova kraków.

Program Enova je daleko. Dobro radi s kompliciranim softverom i drugim operativnim metodama. Dizajniran za male i male tvrtke koje posluju u suprotnim industrijama. Njegov rad je vrlo jednostavan zahvaljujuæi jasnom grafièkom suèelju. Dodatna i opse¾na obuka iz svojih usluga nije potrebna.Softver Enova pru¾a vam priliku za prakticiranje udobnosti. je lijepo i trajno rje¹enje. U sluèaju bilo kakvih problema s uslugom, mo¾ete se obratiti proizvoðaèu ili ovla¹tenom predstavniku koji æe odgovoriti na sva pitanja. Osim toga, ugovor o licenci osigurava klijentu pristup "nedavnoj telefonskoj liniji" s lijeènicima (5 dana u tjednu.Program Enova prisutan je na domaæem tr¾i¹tu od 2002. godine, au sada¹njoj je sezoni stekao povjerenje oko 6.500 tvrtki i poduzeæa. Dobitnik je i inovacije godine 2011 i Grand Prix CRM 2007.Ova se metoda s vremenom mijenja prema potrebama odreðene jedinice. Njegovoj ekspanziji nije potrebna njezina reorganizacija, migracijske sposobnosti i osnovna komunikacija. Zato ¹to je Enova duæan naveden za cijelo razdoblje poslovanja tvrtke. Razmjena ovisi samo o nekim elementima programa.Soneta je kreirala i posebnu verziju softvera za ured za porezno savjetovanje i raèunovodstvene urede. Zahvaljujuæi tome, dopu¹teno je slu¾iti ljudima u raèunovodstvenoj velièini na temelju pau¹alnih iznosa i poslovnih knjiga.