Ovisnost o alkoholu kao lijek

Ovisnost o pornografiji patolo¹ki je uzrok (od granice seksualnog zlostavljanja i web-holizma koji raèuna na cijelu podreðenost dnevne rutine gledanju pornografskog materijala. Za ovisnike je gledanje pornografskog filma jedini naèin da se dobije seksualno zadovoljstvo, zbog èega mu klasièni seksualni odnos vi¹e nije privlaèan. Ne sadr¾i ni¹ta neprikladno kada se pornografski videozapis koristi tijekom masturbacije ili kao dio predigre koja poveæava uzbuðenje oba partnera. Moramo se nositi s poremeæajem samo kad je cijeli raspored dana organiziran u smislu moguænosti dobivanja zadovoljstva od kroniènog gledanja pornografskih materijala. Osoba koja pati od ovisnosti o pornografiji koristi se za gledanje pornografije èak i tijekom radnog vremena ili u tijeku, ¹to bi se trebalo tro¹iti na lekcije ili stvarati druge du¾nosti. Lijeèenje se daje prikladnim terapijskim rje¹enjem kada ovisnik poèinje gubiti kontrolu nad na¹im ¾ivotima i patolo¹ki nagon poèinje diktirati strategiju svakodnevnog ¾ivota.

https://neoproduct.eu/hr/dr-farin-man-ucinkovit-tretman-za-mrsavljenje-muskaraca/

Iako gledanje pornografije od strane djece mo¾e dovesti do pusto¹enja njihove psihe, kod odraslih ljudi (svjesni konvencionalne prirode razmatranog materijala, to jednostavno nije takva opasnost. Meðutim, pod uvjetom da to nije posljednja ovisnost o pornografiji, tj. Neobuzdana ovisnost koja stvara nadmoæne druge elemente postojanja odreðene tvrtke. Postoji pet stupnjeva ovisnosti o pornografiji: otkriæe, eksperimentiranje i provjera, neosjetljivost, eskalacija i provedba. Lijeèenje ovisnosti Veæina ¾ena poèinje tek nakon pete faze, kada (jednom jo¹ uvijek uzbudljivo pasivno gledanje pornografskog materijala sada ne donosi nikakvo zadovoljstvo. Nakon ¹to su veæ iskoristili sav raspolo¾ivi seksualni potencijal Interneta, ovisnici poèinju tra¾iti prilike da steknu svoje fantazije koje mogu biti opasne za vlastite ljude. Na¾alost, èesto je samo iskustvo neugodnih posljedica takvog pona¹anja otrijezniti ovisnika o seksu od pornografije i dati mu potrebnu motivaciju za rijeè za seksologa.