Opasna zona eksplozije u lakirnici

U okolinama u kojima mo¾e ugroziti eksploziju plina, magle ili zapaljivih para, moramo koristiti ventilatore otporne na eksplozije èija se kvaliteta ne potvrðuje samo reputacijom proizvoðaèa, veæ i oznakom "EX". Ovaj simbol oznaèava vrstu tzv otporan na eksploziju. Jedinica s takvom oznakom ispunjava sva pravila ATEX direktive, meðutim, suglasnost s vrijednostima zapisanim u njoj danas je zahtjev koji se isporuèuje proizvoðaèima ove vrste opreme. S druge strane, projektant postrojenja za vaðenje je du¾an oznaèiti zonu opasnosti od eksplozije i odabrati opremu koja je prikladna za prostoriju u smislu pisanog rada, kada i snage.

Svaka kuæa, bez obzira na kampanju, trebala bi biti opremljena ne samo u najzanimljivijem stanju ureðaja potrebnog za dosadni rad, veæ i pravilno odabranim ekstrakcijskim instalacijama koje æe se pobrinuti za sigurnost i zdravlje zaposlenika. Samo za pitanja ove vrste graðevina projektirani su industrijski ventilatori, koji se odlikuju visokom klasom i otporno¹æu subjekata u njima.

Mo¾emo pronaæi druge vrste od univerzalnih industrijskih ventilatora, radijalnih ventilatora i strojeva za profesionalnu primjenu, u posljednjim èak i primjerima za ugradnju u kuhinjske nape i druge vrste opreme oznaèene "EX" za zgrade gdje postoji opasnost od oneèi¹æenja zraka plinovima zapaljivo. Igra prisutna u moguænostima je takoðer dostupna mobilnim èip trakama, kao i vakuumskim postajama.

Drugi tip su aksijalni zidni i kanalski ventilatori, kao i modeli koji se pu¹taju u pogon na krovu zgrade. Strojeve karakterizira mnogo zanimljivih performansi i kvalitete komponenti koje se koriste u njihovoj proizvodnji.

Veæi sustavi izmjene zraka u komercijalnim, industrijskim, uslu¾nim, gastronomskim i vlastitim prostorima temelje se na izvedbi ventilacijskih jedinica prilagoðenih, izmeðu ostalog, i vla¾nost i stupanj oneèi¹æenja zraka iz kuæe.