Online prijevod stranica

U ponudi profesionalne prevoditeljske agencije, osim pisanih prijevoda, postoje i usmeni prijevodi koje prevoditelj ne ¾eli samo nadma¹iti u uèenju stila i jeziènog znanja, veæ i dodatne znaèajke.

Specifiènost simultanog prevoðenjaUredi simultanih simultanih tumaèenja u Var¹avi nagla¹avaju da su zbog prirode ove vrste prijevoda meðu najte¾ima. Sama èinjenica da se igraju usmeno, tj. Gledaju nas, èini usmene prijevode stresnijim i potrebna im je znatno veæa slika i snaga za stresore. Pote¹koæe se dodaju i èinjenicom da ovdje ne mo¾emo podr¾ati niti jedan rjeènik, jer to nije va¾no. Tijekom prijevoda prevoditelj izvodi prijevod paralelno s onim ¹to vodi govornik. A to znaèi da nema mjesta za jeziène nedostatke.

Koje druge stranice prevoditelj mora simultano prevoditi?Prije svega, ljudi moraju imati znanje o djeljivosti pa¾nje. S jedne strane, prenosi superiorni sadr¾aj slu¹ateljima, a dodatni slu¹atelj slu¹a udaljeniji dio sadr¾aja koji ¾eli prevesti. Jo¹ jedna va¾na znaèajka je nesumnjivo savr¹ena memorija. Ako se te¹ko koncentrira i ima sadr¾aj, neæe ih vjerno ¾rtvovati u prijevodu.

Tko koristi takve prijevode?Ova vrsta prijevoda osobito je popularna tijekom razlièitih vrsta poslovnih razgovora, pregovora ili obuke te tijekom predavanja ili meðunarodnih konferencija. Najèe¹æe se izvode u posebno pripremljenim kabinama, opremljenim odgovarajuæom opremom, koju prevoditelj mora tako savr¹eno obraditi.Ako ¾elite prezentaciju u prvom prijevodu, odaberite tumaèa koji to namjerava uèiniti, a ne samo znanje.