Nema struje struje

Vrlo èesto kada kupovina ide u razlièite tipove trgovaèkih centara, pita se prije svega o tome ¹to je potrebno kupiti. Meðutim, dogaða se i kada æe biti na putu, planovi æe biti osujeæeni iznenadnim nedostatkom elektriène energije. U isto vrijeme, kada cijela trgovina odjednom potone u mrak, ne da neæe uspjeti u hitnom napajanju. Pogotovo ¹to nikada neæe biti moguæe predvidjeti kada mo¾e doæi do takvog oblika. Èesto, osvjetljenje mo¾e iæi potpuno neoèekivano, a onda je bitno da ljudi koji su u pogonu veæ mogu izaæi.

Stoga je jedinstven ako se ispravno smatra da je u drugim trgovaèkim centrima i galerijama svaka toèka povezana s putovanjem do sljedeæeg izvora energije. Takve toèke ponekad su aktivne do kasnih noænih sati, a ako nema struje ubrzo nakon mraka, neæete primijetiti njezinu odsutnost. Osim toga, iznenadni pad u noæ mo¾e izazvati paniku i iznutra. Va¾no je da sva rasvjetna tijela sadr¾e rasvjetu u nu¾di kao i rasvjetu u nu¾di.

Meðutim, valja napomenuti da æe prisutnost takvog svjetla biti nezamjenjiva u mnogo veæim situacijama koje treba ukloniti. Govorim o moguænosti po¾ara u podruèju objekta. Kako bi se ¹to prije iza¹lo iz zgrade, takva rasvjeta u nu¾di zahtijeva lagani sustav koji je pogodan za ko¾u i koji se mo¾e ukljuèiti u bilo kojem trenutku. Pri posljednjoj koncentraciji koja se mo¾e postiæi za druge zapaljive materijale, iznimno je va¾no da takva rasvjeta vodi do rje¹enja za evakuaciju ¹to je br¾e moguæe.

Zahvaljujuæi tome, svi oni koji su se okupili u komercijalnom okru¾enju, ili u nekom drugom objektu, moæi æe na trenutak napustiti svoja mjesta tako da nitko nije ozlijeðen. To æe biti posebno moguæe kada se zajedno s instalacijom za rasvjetu u nu¾di pojave piktogrami koji pokazuju u kojem smjeru treba iæi rije¹iti izvana.