Najjeftinija blagajna

Nekoliko èimbenika utjeèe na cijenu blagajne. Prije svega, va¾niji fiskalni ureðaji su isti, koji sadr¾e znaèajne dodatne, korisne funkcije. Ako ¾elimo optimalnu kupnju, a sada¹njom ne tro¹imo previ¹e, razmislimo o tome unaprijed, koje su vrijednosti ili æe biti potrebne, a koje mo¾emo pustiti.

Nitko ne voli preplatiti. Sigurno je da kada se suoèimo s potrebom za kupnjom fiskalnog ureðaja tra¾imo najjeftinije opcije. Naravno, to je ovisilo o istoj èvrstoj opremi, izvrsnoj grupi i te¹koj za kori¹tenje. Na¾alost, ponekad je to da dobra oprema nije jeftina, a jeftina obièno nije prikladna. Meðutim, pa¾ljivo odabrana blagajna mo¾e jeftino ¾ivjeti i kad je u skladu s oèekivanjima. Èesto se mogu susresti i sa povoljnim popustima, gdje æe i najjeftinija blagajna biti kvalitetna.

Blagajna koja podr¾ava poslovanjeMnogi faktori utjeèu na vrijednost fiskalnog ureðaja. Va¾na meðu njima je velièina rada ureðaja. Razmislimo o tome hoæe li se na¹a blagajna koristiti samo za izradu raèuna i davanje izvje¹æa, ili æemo dobiti neke analize ili izjave o tome. Ako nam fond ¾eli pomoæi u provedbi kampanje, uèinkovitiji fiskalni pisaè mo¾e biti uèinkovitiji, koji se mo¾e povezati s raèunalom i preuzeti na podatke kodirane u njegovu memoriju. Kakve druge poslove ima fiskalna kasa, to je skuplje. Provjerimo koje ponude nudi prodavatelj fiskalnih ureðaja i razmislimo koje æe od posljednjih funkcija biti potrebne nama.

Drugi iznimno praktièan faktor je kapacitet baze podataka PLU, tj. Spremljena roba i usluge. Snaga stavke koja se sprema, èi¹æa je cijena. Zato u velikim supermarketima neæemo vidjeti malu, najjeftiniju blagajnu, veæ veliki ureðaj za koji je vlasnik tvrtke platio od 3.000 do èak 8.000 zlota. U poduzeæima s ogromnom robnom bazom, takvi su financijski ureðaji nu¾ni i mora li na¹a tvrtka stvarno zapamtiti veliku ulaznicu? Ako prodamo samo nekoliko desetaka èlanaka i ne planiramo taj iznos poveæati na nekoliko tisuæa, za nas je sasvim dovoljna mala blagajna.

Nestrpljivi potro¹aèJeftine blagajne èesto ispisuju potvrde presporo. Na¾alost, to je norma, ali to se èesto dogaða. Ako obièno imamo puno kupaca, ovaj postupak æe se pokazati vrlo razoran.