Modna revija new york

Pro¹le subote odr¾ana je predstava najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao mnogo gledatelja koji su ¾eljeli provjeriti ¹to bi dizajneri kuhali za pridru¾enu sezonu. Meðu publikom mogli smo naæi èak nekoliko slavnih osoba, novinara i politièara.Prefinjena emisija stvorena je u najstro¾oj komponenti i sve je uèinjeno bez ikakvih prepreka. Na povr¹ini se mo¾emo diviti modelima koji predstavljaju prekrasnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihov rad temelji se na potpuno èestim i prozraènim tkaninama niskih boja, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹im su se novinarima svidjele najzelenije, ¹arene maksi suknje izraðene od kuke. Meðu njima, utjecaj su izazvale i èipke, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za najnoviju odjeæu, dizajneri su za ljude, izmeðu ostalog, predlo¾ili pletene kape s velikim kru¾nim tokovima, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon predstave, odr¾ana je aukcija prekrasne vjenèane haljine napravljene za ovu borbu. Haljina je predana osobi koja je morala ostati anonimna. Osim toga, neke su odjeæe iz najnovije kolekcije prodane na aukciji. Dohodak od trenutne aukcije opisat æe se kao blizak dom djeteta. Potrebno je naglasiti da ime ¾eljno podr¾ava razlièite dobre i funkcionalne akcije. Njegovi vlasnici su vi¹e puta gubili na prodaji, a predmet dra¾be bio je èak i posjet jednoj od tvornica.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija stiæi u trgovine poèetkom svibnja. Osim toga, najavio je da tvrtka ¾eli otvoriti online trgovinu u kojoj bi zbirke bile jednostavne, osim u stacionarnim trgovinama.Va¹a tvrtka za odjeæu je jedan od najdu¾ih proizvoðaèa odjeæe u pozadini. U svakom svijetu postoji nekoliko tvornica. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, a danas su mnogi od najljep¹ih krojaèa, krojaèa i arhitekata. S vremena na vrijeme ovaj brand stvara jedinstvenu kolekciju s vodeæim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije u¾ivaju u velikom uspjehu, èak i prije nego ¹to poènu prodavati, veæ su u velikim redovima u samo jedno jutro. Ove zbirke prolaze istog dana.Plodovi sada¹nje tvrtke veæ dugi niz godina zainteresirani su za veliku va¾nost meðu korisnicima, kako u zemlji tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ne propu¹ta spomenuti moæ zadovoljstva koje je primila, i kako raèunaju da su ciljevi najvi¹e kvalitete.

Pogledajte svoju trgovinu: Jednokratna cijena odjeæe