Metalna cnc obrada

Formexplode

Strojna obrada ide u prve grane u moæi industrije, posebno u strojarskoj industriji. Zahvaljujuæi tome stvorena su mnoga polja strojeva i ureðaja.

Strojna obrada ispunjava uvjete za bru¹enje (kao ¹to je bru¹enje i èip, gdje se koristi struganje ili glodanje. U sluèaju strojne obrade veæ se postavljaju vrlo napredni strojevi, kao ¹to su CNC tokarilice i glodalice. To su organizacije s numerièkim upravljanjem, tj. One u kojima se cjelokupnim procesom obrade upravlja pomoæu ispravnog programiranja stroja. Zahvaljujuæi tome, voðenje ili CNC glodanje je veliki uspjeh. Osim toga, obièno je moguæe izvr¹iti strojnu obradu, èak i vrlo napredne oblike.

CNC alatni alati ¾ele postojati opremljeni naprednim elektronièkim sustavima kontrole i dobrim softverom. Ovaj softver èesto omoguæuje usklaðenost s CAD planovima, ¹to olak¹ava proizvodnju komponenti prema prethodno pripremljenim programima u perspektivi raèunalnih tehnièkih crte¾a.

Cnc strojevi moraju biti opremljeni ne samo jednostavnim kontrolnim sustavima veæ i znaèajnim reznim alatima. Prema tome, postoje specifièni tipovi tokarilica, glodala za rezanje ili umetci za izmjenjivanje. Oni su ideja ne samo za preciznost obrade. Odgovarajuæa tvrdoæa takvih elemenata omoguæuje obradu vrlo jakih materijala. Istovremeno, mirni i abrazivni alati pokazat æe veæu èvrstoæu èak i nakon velike uporabe. Èesto kori¹teni proizvod za rad alata za rezanje su sinterirani karbidi koji se odlikuju velikom opasno¹æu.

Na slièan naèin se mora rukovati tehnolo¹ki naprednim strojem, tako da je va¾no iskoristiti njegov potencijal u cijelosti i dobiti proizvode visoke vrijednosti za obradu. Stoga su posebno va¾ni kvalificirani djelatnici cnc operatera i tehnièara obrade, koji æe moæi profesionalno obaviti glodanje ili cnc glodanje, te planirati i izvr¹iti stroj na koristan naèin.