Labirintni sakupljae pra ine

Sakupljaè pra¹ine izraðen je u skladu s pravilom atex (sakupljaè pra¹ine u situaciji filtracije, smrzavanja, s lanèanim transporterom, namijenjenim obiènim i velikim postrojenjima za otpra¹ivanje s moguæno¹æu pro¹irenja u perspektivi.

Te¾e frakcije sirovine èesto se razdvajaju u ekspanzijskoj komori sakupljaèa pra¹ine. Pra¹kasti materijal se prenosi kroz lanèani transporter do rotacijskog ventila, uzrokujuæi da se proizvod izbaci bez tlaka izvan filtera.

Tijekom svakodnevnog rada glavni cjevovod preporuèuje pra¹ni zrak. Zatim se pra¹ni zrak talo¾i u sakupljaèu pra¹ine. Na ulazu u filter nalaze se nepovratni ventili, koji su dostupni tijekom svakodnevnog rada kolektora pra¹ine. Zatvaranje amortizera se dogaða unutar iskljuèivanja ispu¹nog ventilatora.

Kada je zrak u ulaznoj komori sakupljaèa pra¹ine, on se spaja s ekspanzijom, ¹to utjeèe na velike frakcije koje padaju na dno lijevka. Materijal prikupljen u lijevku za sakupljanje pra¹ine odabire se preko lanèanog transportera dok se materijal ne pokupi. Ispod mjesta sakupljanja materijala nalazi se rotacijski ventil koji uzrokuje da se proizvod ispusti izvan kolektora pra¹ine. Frakcije koje ne padaju odmah na dno filtera ¹alju se na èahure filtra. Nakon prolaska kroz filter vreæice, svje¾i zrak dolazi do izlaznog kanala iz kolektora pra¹ine.

Na glavi svih modula izluèuje se ventilator za regeneraciju od 1,1 kW ili, po izboru, 2,2 kW, ¹to jamèi proèi¹æavanje vreæica, stvaranjem struje zraka s obrnutim smjerom strujanja, prema instaliranom redoslijedu. Motor regenerativnog ventilatora ima koènicu koja sprjeèava kretanje ventilatora nakon zaustavljanja, ¹to omoguæuje maksimalnu uèinkovitost procesa èi¹æenja i minimiziranje razine buke. Regenerativni ventilator nalazi se uglavnom za rad od 50 Hz, ¹to je slièno za motor od 1,1 kW. Meðutim, va¾no je maksimizirati uèinkovitost ventilatora za èi¹æenje do 60 Hz, ¹to je osigurano opcionalnim motorima od 2,2 kW. Filterske vreæice u sakupljaèu pra¹ine èiste se tijekom njegove aktivnosti (on-line kao i nakon iskljuèenja.