Kolektor pra ine serije owp 2

Sakupljaè pra¹ine je tada alat koji prepoznaje zadatak apsorbiranja veæine pra¹ine koja nastaje u proizvodnom procesu u proizvodnom poslovanju. Takvo jelo nije, veæ se uzima u proizvodnim djelatnostima, ali i na moguæem mjestu gdje postoji vi¹ak pra¹ine, èije udisanje je vjerojatno da æe predstavljati prijetnju zdravlju zaposlenika.

Stoga je vlasni¹tvo ekonomskih sakupljaèa pra¹ine cilj svakog vlasnika, u okolini u kojoj se proizvode takve pra¹ine ili opasne tvari, ¹to mo¾e negativno utjecati na radni aparat za disanje. Nepostojanje ekonomskih sakupljaèa pra¹ine na takvim radnim mjestima, mo¾e se obvezati na kazneni postupak, jer je du¾nost svakog vlasnika proizvodnog pogona, ili drugog mjesta na kojem ljudi rade, da za¹tite svoje zdravlje i odr¾avanje. Da, ako nemamo takav industrijski sakupljaè pra¹ine, on je kompatibilan s zdravstvenim rizikom zaposlenika tvrtke. Zakon zabranjuje takav pristup. Stoga, iu sezoni otvaranja tvornice, potrebno je zapamtiti da instalirate upravo takav sustav. Da æe svakako pomoæi mnogim radnicima koji moraju svaki dan hodati u takvoj tvornici. Uz èinjenicu da industrijska pra¹ina ¹titi zdravlje radnika, valja imati na umu da uklanjanje pra¹ine iz zraka znaèi da na kraju postoji vi¹e potro¹nje u cijeloj tvornici. Uz stabilnost, tu je i velika prednost, koja bi nas trebala potaknuti da kupimo takav sakupljaè pra¹ine. Naravno, sakupljaèi pra¹ine drugih tvrtki podijeljeni su iznad svake cijene. To je zato ¹to ne mo¾emo ni potro¹iti previ¹e novca za kupnju takve opreme, pa æemo s vjerom pronaæi trgovinu koja nudi jeftinije takve ureðaje. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, to ne bi trebalo biti pravi problem.