Instrukcija novitus nano e blagajne

Unatoè èinjenici da potreba za novitus deon blagajnom u poslovnim aktivnostima ukljuèuje jo¹ popularniji broj poduzetnika, jo¹ uvijek je moguæe prema obvezujuæim odredbama fotografije za tu svrhu.

Gubitak prava na takvo rje¹enje mo¾e proizaæi iz oko 100.000 poljskih poreznih obveznika. Od 1. o¾ujka 2015. obveza kori¹tenja ovih ureðaja odnosi se, izmeðu ostalog, na porezne obveznike koji pru¾aju usluge od razine popravaka motora, frizerskih usluga, kozmetike, usluga vezanih uz hranu, pravnih usluga, poreznog savjetovanja i lijeènika. Tko ne mora imati blagajnu? Izmeðu ostalog, oni tretiraju predmetna izuzeæa za velike poslove. Obveznik koji obavlja posao koji je izdao subjekt ne mora ih registrirati u blagajni. Tko ne mora imati blagajnu: pru¾anje usluga ili usluga iz radiodifuznih usluga, elektronièkih usluga, usluga vezanih za poljoprivredu i stoèarstvo, struja, para, plinovita goriva, voda u prirodnom dijelu, usluge povezane s prikupljanjem otpada osim opasne usluge, usluge vezane uz skupljanje opasnog otpada, usluge obrade otpada, usluge obrade opasnog otpada, usluge odlaganja radioaktivnog otpada, ¾eljeznièki prijevoz, javne i prigradske, po¹tanske i kurirske usluge, pomoæ u smje¹taju, usluge hotela , moteli i pansioni, telekomunikacijske usluge, internetske usluge, ekonomske usluge i usluge osiguranja, usluge iznajmljivanja i upravljanja nekretninama, usluge vezane uz tr¾i¹te nekretnina, javnobilje¾nièke djelatnosti, usluge vezane uz odr¾avanje reda, usluge administracije javne slu¾be, arhivske usluge, èlanske organizacije, usluge koje nude izvanteritorijalne organizacije i sustavi.

Porezni obveznici koji obavljaju gore navedene stavke mogu takoðer koristiti izuzeæe predmeta. Pripadnost posljednjem izdanju je zbog prodajne grupe poreznog obveznika. Ako je promet od navedenih radova u staroj godini ostao preko 80% ukupnog prometa, porezni obveznik mo¾e doseæi od gotovinske olak¹ice za cjelokupnu prodaju.