Institut za psihijatriju i neurologiju poremeaeaja spavanja

SpartanolSpartanol - Učinkovito rješenje za trenutnu izgradnju mase!

Jedna od temeljnih znanstvenih i istra¾ivaèkih institucija u Poljskoj nalazi se u glavnom gradu, osnovanoj 1951. godine od strane skupina psihijatara i neurobiologa, ukljuèujuæi i predivnog neurofiziologa Jerzyja Konorskog, Instituta za psihijatriju i neurologiju. Vrijednost Instituta potvrðuje i èinjenica da od 1992. godine suraðuje u odjelu za istra¾ivanje i obuku Svjetske zdravstvene organizacije. Misija centra je usmjerena na psihijatriju i neurologiju, koordinira ih u snazi zemlje, savjetuje dr¾avne vlasti na razini tih industrija (izvje¹æe o ovisnosti o drogama, izvje¹æe o HIV-u i AIDS-u, rad na programu protiv alkohola te dijagnostiku i lijeèenje (hospitalizacija i pomoæ u ambulantnim postavkama. Objekat takoðer vodi izdavaèku djelatnost (dva meðunarodna èasopisa, vje¾be i doktorsku izobrazbu. Institut se sastoji od dvadeset i tri klinike (ukljuèujuæi Kliniku Nerwice, Klinike za klinièku rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju djece i mladih, Klinike za neurologiju i znanstvenih ustanova (npr. Zavod za javno zdravstvo, Odjel za njegu i lijeèenje ovisnosti. OK znanylekarz.pl Struènjaci Instituta stjeèu zanimljiva i dalekose¾na mi¹ljenja. Pacijenti cijene lijeènikov pristup pacijentu, njihovu profesionalnost, brzinu dijagnoze i lijeèenje. Na¾alost, Institut za psihijatriju i neurologiju bori se sa znaèajnim problemima. U 2014., prema rijeèima ravnatelja instituta, dug je prema¹io pedeset ¹est milijuna zlota, a jedna zgrada zahtijeva veliku obnovu, za koju nema sredstava. Mali broj kupaonica, proki¹njiv krov, propu¹teni prozori, pljesnivi zidovi, smanjeno osoblje, nemoguænost izolacije lo¹ih ljudi i dopu¹tanje da se udobni uvjeti tretiraju samo kao dio problema Instituta. Pitanje materijala za obnavljanje klinika i dalje je osjetljivo pitanje i, prema rijeèima glasnogovornika Ministarstva zdravstva, on ¾eli od "bogatstva portfelja odjela". ®ivi u bliskoj buduænosti mo¾e uspjeti dobiti novac za obnovu, a Institut æe moæi razvijati svoju funkciju djelovanja zbog zemlje.