Inaee poduzetnik

Ako poduzetnik odluèi postati obveznik PDV-a, morat æe instalirati o¹tru blagajnu u poznatu tvrtku. Najèe¹æe, ovaj pristup omoguæuje plaæanje ni¾ih tro¹kova kada plaæate u Poreznom uredu, zbog èega mnogi poduzetnici sada uzimaju tu moguænost. Meðutim, treba imati na umu da financijska blagajna postoji u istom elektronièkom ureðaju kao i svaki drugi. Mo¾e, dakle, s vremena na vrijeme pasti u druge nedostatke, ili èak i veæe.

Posebno æe prodrijeti u takve oblike kada poduzetnik ¾eli u¹tedjeti i ulo¾iti u sluèaju kori¹tene fiskalne blagajne. Èak i ako æe uvijek biti na jamstvu, morate rije¹iti posljednju, da æe biti slomljena ranije nego ¹to je upravo ono ¹to je objavio proizvoðaè. Va¾no je znati koji se kasini bave pozitivnim brojem i sigurno¹æu meðu korisnicima, kako bi bili sigurni da neæe biti potrebno obaviti tehnièki pregled prije nego ¹to je potrebno.

Takoðer, nemojte zaboraviti da samo kori¹tenje blagajne mo¾e pridonijeti neuspjehu. To æe se dogoditi, primjerice, kada je memorijski modul preoptereæen. U takvoj stvari, antena mo¾e imati druge tvrtke proizvoda od onih koje bi se trebale pojaviti nakon opoziva odreðenog koda. Ako doðe do takve situacije, poduzetnik mora prijaviti to razdoblje rada Poreznom uredu. Meðutim, sretni vlasnik mo¾e imati takvog vlasnika tvrtke koji je odluèio ulo¾iti u rezervnu blagajnu. Zatim, kada se osnovni ureðaj pokvari, takoðer morate prijaviti tu èinjenicu svom uredu, ali va¾no je nastaviti prodavati i registrirati se putem blagajne.

Ako, meðutim, poduzetnik nema dodatni ureðaj, prisiljen je privremeno obustaviti poslovanje dok se ne popravi blagajna. Sluèaj je oblik kada se raèuni pojavljuju u korporaciji. Kao i kod promjena, pokazat æe se da neuspjeh vi¹e neæe biti repetitivan, tada æe se podaci koji se objavljuju u svijesti proèitati prije kori¹tenja. Zato se mo¾ete odluèiti za kupnju drugog ureðaja, ili takoðer odustati od poznavanja prodaje putem blagajne.