Du nosti vlasnika stanara prema stanarima

Kao ¹to znate, tvornica donosi mnogo bogatih prihoda svakom vlasniku koji im je osigurao. Uvijek vrijedi spomenuti odgovornost vlasnika prema voðenju takve tvornice. Najva¾nija du¾nost vlasnika tvornice je osigurati sigurnost svakom èovjeku koji ¾ivi u takvoj tvornici. Da, i svi strojevi, kao i sva mjesta u tvornici, moraju biti pa¾ljivo provjereni i osigurani u smislu sigurnosti.

Jedan od najva¾nijih standarda koje vlasnik mora osigurati na¹im ljudima je sigurnost od eksplozije. Kao ¹to znamo tijekom rada, naznaèene su razne zapaljive tvari, koje hrane strojeve, ali ne samo. Da se takve tvari otvaraju kako bi isparile u uspjehu, primjerice, propadanja takvog stroja, prijetnja eksplozije je velika. Stoga je vlasnik tvornice du¾an povremeno provjeriti sve organizacije u tvornici, kao i odgovarajuæe skladi¹tenje opasnih tvari za zdravlje i ljudske aktivnosti. Da, tvornica mora udovoljavati svim zahtjevima propisanim poljskim zakonom kako bi mogla biti odobrena za proizvodnju. Zaposlenici mogu ostati i uzeti, ali na fiksnim mjestima. Ako bi periodièni pregledi pokazali da tvornica predstavlja prijetnju za ¾ivot i zdravlje ljudi, vjerojatno æe se provesti, tada bi se tvornica ukljuèila u mjesto prilagodbe svim sigurnosnim zahtjevima. Sve to treba nadzirati vlasnik tvornice. Stoga, osim toga, nije dovoljno dati zaposlenicima odgovarajuæu plaæu i ostvariti prihode od njihovih aktivnosti. Va¾no je dati im povjerenje u umjetnost na koju svakodnevno idu. Mnoge ¾ene bi sigurno odustale od upotrebe svih sigurnosnih zahtjeva ako odredbe poljskog dobra ne govore o njima. Zato je, dakako, va¾na i uloga dr¾ave u ispitivanju svih moguæih tvornica i s obzirom na njihovu sigurnost. Prije svega, vlasnik tvornice treba nastojati jamèiti sigurnost svih gostiju koji borave u tvornici. To je posljednje iznimno va¾no.