Ciljevi razvoja tvrtke

Posebni smo da razvoj na¹e tvrtke ¾eli sa zadovoljstva svih potro¹aèa koji koriste izravne usluge iz neposredne blizine, a time i monta¾nih jedinica, specijaliziranih trgovina, graðevinarstva i investitora koji su krajnji primatelji.

Uvjereni smo da pro¹irenje komercijalne ponude, skraæivanje rokova isporuke, poveæanje kvalifikacija osoblja i kontinuirano pobolj¹anje razine usluge kupcima i oblik opreme osiguravaju postizanje namjene.

Nastojimo ulo¾iti svaki napor kako bismo osigurali da na¹i korisnici budu sretni i sigurni u tr¾i¹nu cijenu i oblik opreme koju pru¾amo.

Ventilator oznaèen rijeèju eksplozija je pravokutni ureðaj otporan na eksploziju, projektiran za djelovanje u blizini podruèja opasnih od eksplozije, prilagoðen za ugradnju u bilo koju situaciju u pravokutnim ventilacijskim kanalima. Izraðeni su od pocinèanog èeliènog lima i rasporeðeni u kontrolnom poklopcu, omoguæit æe kontakt s motorom i rotorom bez uklanjanja ventilacijskog kanala.

Centrifugalni ventilatori rade u skladu sa svjetskim standardom ISO 9001. Pripremljeni za tu namjenu u blizini opasnosti od eksplozije izvan rudnika i rudarskih iskopavanja. Ventilatori imaju rotore izraðene od aluminijskih legura ili impelera izraðenih od èeliènog lima, samoèisteæi, oblo¾eni prahom. Bez obzira na kategoriju, radna kola su uravnote¾ena u skladu s ISO 1940-1. Kuæi¹te æe sigurno biti izraðeno od zavarenog èeliènog lima, obojeno u prahu u crnoj boji. Kuæi¹te ima otvor za provjeru i drena¾u. Konstrukcija ima detalje izraðene od mjedene ploèe, ¹to smanjuje rizik od iskrenja. Impeleri i kuæi¹te od pocinèanog, pocinèanog ili nehrðajuæeg èelika izraðeni su na zahtjev.

Krovni ventilatori se koriste za javnu i ekonomiènu ventilaciju u potencijalno eksplozivnim podruèjima. Strojevi imaju izravan pogon, impeler s lopaticama koje su nagnute unatrag, izraðene od pocinèanog èelika, s aluminijskom glavèinom. Ventilatori su opremljeni trofaznim motorom koji je odabran za objavljivanje u podruèjima ugro¾enim eksplozijom