Blagajnu katowice

Svaki poduzetnik koji u svojoj tvrtki ima fiskalne blagajne svakodnevno se bori s preostalim problemima koje hrana mo¾e stvoriti. Poput sve raèunalne opreme, blagajne nisu neovisne o odlukama i ponekad se pokvare. Nije vlasnik tvrtke zna da u bilo kojem trenutku u kojem se registar pomièe uz pomoæ blagajne, treba zapamtiti novi ureðaj - trenutno u sluèaju savr¹enog kvara.

Nedostatak rezervne blagajne za elzab, dok daljnja prodaja proizvoda ili usluga mo¾e dovesti do nametanja kazni od strane poreznog ureda, jer æe onemoguæiti bilje¾enje prodaje na datum kvara glavnog ureðaja. Dokumenti pohranjeni zajedno s blagajnom trebaju sadr¾avati servisnu knji¾icu fiskalne blagajne. Dokument nije samo dopunjen bilo kakvim popravcima ureðaja, veæ se takoðer dobivaju informacije o fiskalizaciji blagajne ili o razmjeni njenih misli. U slu¾benoj poziciji ¾elite unijeti jedinstveni broj koji je porezni ured dao blagajni, naziv tvrtke i adresu poslovnog prostora u kojem se primjenjuje iznos. Sve ove bilje¹ke su nu¾ne za uspjeh kontrole od strane poreznog ureda. Bilo kakve ispravke u memoriji blagajne, osim njezine promjene, zadaci su specijalizirane slu¾be, s kojom bi svi poduzetnici koji koriste blagajne trebali sklopiti ugovor. ©to je visoko - obavijestite porezni ured o svim promjenama u blagajni. Prodaja na blagajnama trebala bi se zavr¹avati kontinuiranim redoslijedom, jer u uspjehu popunjavanja blagajne potrebno je zamijeniti memoriju drugom koja ima istodobno èitanje memorije. Èitanje memorije blagajne da je ona - takoðer i njezina promjena, izvr¹ena samo i iskljuèivo od strane ovla¹tenog subjekta. Osim toga, taj se posao mora obaviti u nazoènosti zaposlenika poreznog ureda. Iz èitanja fiskalne blagajne izraðuje se odgovarajuæi protokol, od kojih jedan primjerak dolazi u porezni ured i ostaje poduzetniku. To zahtijeva da se ovaj protokol èuva zajedno s dodatnim dokumentima koji se odnose na blagajnu - njegov nedostatak mo¾e rezultirati izricanjem kazne od strane ureda.