Blagajne var avskog svjedoka 31

Kori¹tenjem blagajne ispunjena je obveza fiskalizacije prodaje. Ovo rje¹enje se donosi u kratkim trgovaèkim i uslu¾nim objektima, gdje nema potrebe za voðenjem skladi¹ta. Pomoæu blagajne mo¾ete ispisati zbirne izvje¹taje o prodaji i detaljna izvje¹æa.

Blagajne s elektronskom kopijom omoguæuju, izmeðu ostalog, ispis mi¹ljenja kopije financijskih dnevnih izvje¹æa i kopije svih raèuna ili odreðenog dana. Prije nego ¹to kupimo blagajnu, moramo odluèiti ili u perspektivi neæe biti potrebe za kombiniranjem blagajne s raèunalom. Sada je to ozbiljno sada na blagajni. Nije siguran da mo¾e raditi s raèunalom, èitaèem koda ili èak ladicom, pa je dobro dogovoriti se s lijeènicima prije nego ¹to odaberete odgovarajuæi ureðaj. Fiskalna blagajna osmi¹ljena za & nbsp; mo¾e suraðivati s drugim ureðajima.

Sredi¹nje i sustavne blagajne mogu se jednostavno povezati s raèunalom na koje se uèitava softver za trgovanje. Prodaja se odvija uz zadr¾avanje blagajne, meðutim, da bi se napravilo a¾uriranje inventara, prijenosno raèunalo je na poèetku proèitalo prodaju iz blagajne. Slièno tome s kasnijim materijalima ili promjenom u¹teðenih cijena. Prvo, uvodimo promjene u prodajnom nalogu, a zatim ih prebacujemo u blagajnu. Prodaja se mo¾e upravljati na odreðenu svotu dok je raèunalo iskljuèeno. U ovisnosti softvera od blagajne, prodaja raèuna nakon ¹to je upuæen ili skupni nalog. U tom rje¹enju, cjelokupna roba je njihova vlastita misija u skladi¹tu, zbog èega je baza malo velika, da bi se ubrzala prodaja, potrebno je koristiti èitaèe barkoda na blagajni, a kod raèunala olak¹ati ulazak robe u skladi¹te. Meðutim, prije odabira blagajne i programa, obratite pa¾nju struènjaka koji æe odabrati odgovarajuæu konfiguraciju za potrebe energije.

U nekim komercijalnim jedinicama, uobièajena blagajna i raèunalo mogu se zamijeniti novim rje¹enjem koje se temelji na POS raèunalu s ekranom osjetljivim na dodir, koji je unaprijed uèitani komercijalni softver. Raèunalo mora ispunjavati pored pisaèa tako da blagajnik ima pri ruci ekran i ispisanu potvrdu.