Agresija mentalnih poremeaeaja

Cyclothymia je odabran kao mali psihijatrijski poremeæaj, slièno opisan kao depresivno stanje, koje, meðutim, jo¹ uvijek ne zahtijeva farmakolo¹ko lijeèenje. Cyclothymia je èesto usporediva s dysthymia, meðutim, oba mentalna poremeæaja su prilièno razlièite.

Mentalni poremeæajSljedeæi æe se èlanak usredotoèiti na toèan prikaz onoga ¹to je psihièka anomalija. Poèev¹i od poèetka, ciklotimija je mentalni poremeæaj. Sigurno ¾ivjeti element koji vodi do pojave bipolarnog poremeæaja. Njegovo prepoznavanje je uvijek moguæe u glavnoj i treæoj fazi ljudskog ¾ivota, obièno se usredotoèuje na zlouporabu alkohola i ostvaruje znaèajnu destabilizaciju dru¹tvenog djelovanja.

lijeèenjeNaravno, otkrivena ciklotimija treba odmah lijeèiti. Meðutim, kao ¹to je ranije spomenuto, postojat æe strogo farmakolo¹ko lijeèenje, adekvatno vrsti depresije, jer æe se primijenjeni lijekovi uglavnom odnositi na stabilizaciju raspolo¾enja, a terapiju æe nadopunjavati psihoterapija.

fazeUèestalost ciklotimije prikazana je uznemirujuæim promjenama raspolo¾enja. Va¾no je razdvojiti ga u dvije faze:

Faza subdepresije, koja je kumulativna: abulija, problem s dono¹enjem odluka, apatija, pad libida i trajni umor te toèke sa skupljanjem, poremeæajima prehrane, nesanicom, stalnim osjeæajem praznine, tuge i minus podr¹ke, nemoguænosti osjeæanja zadovoljstva, zanemarivanja, nedostatka energija, pesimistièno planiranje i socijalno povlaèenje.Faza hipomanije, ili dobrog stanja, vedrine, euforije, visokog samopo¹tovanja i samopouzdanja, poveæanog seksualnog nagona, psihomotorne agitacije i smanjene potrebe za odmorom, lovljenja misli, usporavanja, smanjene sposobnosti racionalnog razmi¹ljanja, problema koncentracije, strasti i neprijateljstva, osjeæaja moæi i entuzijazam, uzimanje riziènog pona¹anja, zablude.

Taj se nedostatak uvijek javlja kod ¾ena koje se ¾ale na bipolarnost. Osim toga, ideja je iznad faktora kao ¹to su visoka razina kortizola, niske razine serotonina, kao i stresne situacije. Vrlo brzo se nagla¹ava i vi¹e odgoja i mjesto gdje potencijalno bolesni ljudi ¾ive.